Regulamin konta

w sklepie Amber Pol

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt z Usługodawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może

założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.

Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z

Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej

charakteru zawodowego.

Regulamin - niniejszy regulamin Konta.

Sklep – sklep internetowy Amber Pol prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.amberpol.com.pl

Usługodawca - Paweł Mikołajczykj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMBER-POL

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 5851385830, nr REGON 221740898, ul. Antoniego Abrahama 15, 81-825 Sopot.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Antoniego Abrahama 15, 81-825 Sopot

2. Adres e-mail: biuro@amberpol.com.pl

3. Telefon: 607031717

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

aktywne konto e-mail

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy, ale jednocześnie konieczne do

dokonania zakupów w Sklepie.

2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez

Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą

umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail:

biuro@amberpol.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w

zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@amberpol.com.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu

Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest

Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się

w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych

osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie

Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes

Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta.

Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca

może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany

Regulaminu.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;

b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;

c. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.

5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta

adres.

6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym

Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy

biuro@amberpol.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą

wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie

przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy