Regulamin newslettera

sklepu Amber Pol

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Newsletter

§ 3 Reklamacje

§ 4 Dane osobowe

§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać

od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o

ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy Amber Pol prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.amberpol.com.pl

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z

Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej

charakteru zawodowego.

Usługodawca - Paweł Mikołajczykj, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMBER-POL

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 5851385830, nr REGON 221740898, ul. Antoniego Abrahama 15, 81-825 Sopot.

§ 2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej

wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę

w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w

przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości

przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie

usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z

zastrzeżeniem ust. 5.

5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres email.

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości

wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów,

w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail

Usługodawcy: biuro@amberpol.com.pl.

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem

wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej

usługi.

§ 3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:

biuro@amberpol.com.pl.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę

będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter

jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę

– w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują

się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych

osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie

Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes

Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi

Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z

Newsletterem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca

może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako

ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter

lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w

momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,

przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na

adres e-mail Usługodawcy: biuro@amberpol.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o

świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

7. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.